Tasmania

Stormy Weather  Worlds Apart  Birds on a Wire Fence 

Yellowstone  Hwy 395  Antelope Valley 

Tasmania  Tucson 

Tasmania (2021)

59.5" x 54.5"