Tasmania

Birds on a Wire Fence  Yellowstone  Hwy 395 

Antelope Valley  Tasmania  Tucson 

Tasmania (2021)

59.5" x 54.5"