Tucson

Birds on a Wire Fence  Yellowstone  Hwy 395 

Antelope Valley  Tasmania  Tucson 

Tucson (2021)

51.5" x 45.5"